ស្វែងរក សម្ភព - រោគស្ត្រី ចូល Phnom Penh, Cambodia

Obstetrician - Gynecologist
Sunrise Japan Hospital
Phum2, Sangkat Chrouy Changvar, Khan, Chroy Changvar, Phnom Penh, 12303
  023 260 152
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ